Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće, koje ima višestruku funkciju. Upravno vijeće donosi Opće akte vrtića, Kurikulum, Godišnji plan i program rada dječjeg vrtića , Financijske planove i Izvješća. Osim toga Upravno vijeće odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina dječjeg vrtića pod uvjetima propisanim aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića, uz suglasnost osnivača dječjeg vrtića, predlaže osnivaču statusne promjene dječjeg vrtića, predlaže osnivaču promjenu naziva dječjeg vrtića, odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost osnivača, odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa na prijedlog ravnatelja dječjeg vrtića, sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Obrovac sastoji se od 5 članova. Tri člana su iz reda javnih djelatnika – imenuje ih Osnivač; jedan član biraju roditelji djece korisnika usluga dječjeg vrtića, jednog člana bira se iz redova odgojitelja i stručnih suradnika. Mandat članova traje četiri godine.

U radu Upravnog vijeća, sudjeluje bez prava odlučivanja, ravnatelj dječjeg vrtića